Handelsbetingelser

[av_one_full first]

[av_textblock ]

Når du handler på LakShaker.dk, accepterer du automatisk nedenstående betingelser. Salg fra LakShaker.dk sker udelukkende til virksomheder med CVR-nummer.

Betaling
Der kan betales med betalingskort via PayPal eller der kan betales via bankoverførsel til reg. nr. 9259 kontonr. 0004448995. Varerne vil blive sendt , når pengene er indgået på kontoen. Påfør venligst ordre ID og navn ved overførsel.

Fortrydelsesret
Der ydes ingen fortrydelsesret til køber i henhold til nærværende betingelser.

Fejl og mangler
LakShaker.dk yder 30 dages garanti på lakshakeren. Der ydes ikke garanti på løsdele.
Køber er forpligtet til at undersøge og teste det leverede umiddelbart efter levering så grundigt som forholdet nødvendiggør det for at konstatere, om der er mangler ved det leverede, eller om det leverede er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen såvel i forhold til kvalitativt som kvantitativt.

For at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal køber skriftligt reklamere overfor LakShaker.dk straks efter, at fejlen er eller burde være opdaget. Køber skal i forbindelse med reklamationen angive og på forlangende forevise, hvordan fejlen ytrer sig. LakShaker.dk er alene ansvarlig for fejl, som køber har reklameret over inden 14 dage fra levering af den fejlbehæftede vare.

LakShaker.dk er aldrig ansvarlig for, og det betragtes ikke som misligholdelse, såfremt der er fejl, som skyldes udformningen af varen, forudsat udformningen er i overensstemmelse med det aftalte. LakShaker.dk er ligeledes ikke ansvarlig for fejl, som skyldes købers egne forhold så som manglende vedligeholdelse, fejlagtig brug, anvendelse imod LakShaker.dk forskrifter samt ændringer og indgreb i det leverede af ikke autoriseret personer.

Ansvarsbegrænsning
Parterne er ansvarlige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der følger af nærværende betingelser.

LakShaker.dk kan i intet tilfælde, uanset graden af uagtsomhed, gøres ansvarlig for indirekte tab af enhver art, herunder men ikke begrænset til driftstab, datatab, tabt avance, rentetab eller omkostninger, som kan henføres til tredjemand, samt andet indirekte tab eller skade.

I tilfælde af at LakShaker.dk ifalder erstatningsansvar uanset ovenstående, vil erstatningsansvaret altid være begrænset til den pågældende ordres nettovederlag, dog maksimalt et beløb på DKK 10.000 pr. indgået ordre.

LakShaker.dk er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom men påtager sig ikke ansvar i videre omfang. Ethvert ulovbestemt produktansvar er således udtrykkeligt fraskrevet.
[/av_textblock]

[/av_one_full]